Psichosocialinės reabilitacijos
centras vyrams

Psichosocialinė reabilitacija vyrams – tai galimybė gauti pagalbą asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų. Terapinė bendruomenė teikia pagalbą ir paramą, motyvuoja bei padeda keisti gyvenimą, įpročius, atgauti tikėjimą savimi, galimybę kontroliuoti savo gyvenimą.

Konsultuojame dėl priėmimo į Viešosios įstaigos „ETERNA VITA“ vyrų psichosocialinės reabilitacijos centrą. Norint gauti daugiau informacijos dėl teikiamų paslaugų - skambinkite arba rašykite.

Teikiamos paslaugos

Priėmimas ir reabilitacija

Sužinokite apie priėmimo tvarką į vyrų reabilitacijos centrą „ETERNA VITA“. Taip pat apie gyvenimą (dienotvarkę, reikalvimus) vyrų reabilitacijos bendruomenėje.

Priemimo tvarka

Asmuo, norintis patekti į reabilitacijos bendruomenę, privalo būti pakankamai motyvuotas, nustojęs vartoti bet kokias svaiginančias medžiagas, pageidautina, po detoksikacijos kurso. Klientai reabilituotis priimami bendruomenės sprendimu.

Priėmimo į bendruomenę sąlygos:

 1. Laisva vieta (šiuo metu turime laisvų vietų).
 2. Motyvacija reabilitacijai (besikreipiančio asmens savanoriškas ir pagrįstas sprendimas nustoti vartoti psichoaktyvias medžiagas).
 3. Blaivumas (asmuo privalo būti nustojęs vartoti bet kokias psichoaktyvias medžiagas).
 4. Medicininė pažyma apie sveikatos būklę (forma Nr.27), jog neserga aktyviąja tuberkulioze, ūmiais infekciniais, somatiniais bei kitais susirgimais, galinčiais kelti grėsmę kitų įstaigoje gyvenančių asmenų sveikatai.
 5. Medicininė pažyma su įrašais apie sirgimą priklausomybės liga.
 6. Bendruomenės sprendimas (naujas asmuo priimamas bendruomenės gyventojų sprendimu, balsuojant).

Reabilituotis pasiruošusiam asmeniui reikia turėti šiuos daiktus: asmens dokumentus, darbo knygelę arba bedarbio pažymėjimą; storą sąsiuvinį su rašymo priemonėmis; sportui ir darbui skirtus rūbus; patalynės komplektą; asmenines higienos priemones.

Reabilitacijos eiga

Vienas iš reabilitacinės bendruomenės tikslų yra išmokyti priklausomus žmones prisiimti atsakomybę už savo elgesį. Šiuo tikslu sveikimo procesas suskirstytas į tam tikras fazes, kurios numato vis didėjančią sveikstančiam asmeniui tenkančią atsakomybę už savo elgseną.

 

Pirmoji fazė (2 – 3 mėn) – adaptacijos bendruomenėje (nekontaktinė), kurios metu klientas turi atsisakyti kontaktų su artimaisiais ir draugais, nesinaudoti telefonu, neišeiti už bendruomenės ribų (išskyrus ypatingą ligos atvejį, prižiūrint vyresnių fazių klientams arba darbuotojams). Šios fazės metu, vos tik pradėjęs reabilitaciją asmuo, nepajėgus kontroliuoti savo impulsų ir potraukio narkotikams, todėl ir negali būti atsakingas už daugelį savo veiksmų. Visi šie apribojimai skirti tam, kad būtų galima klientą apsaugoti nuo pavojingų kontaktų, kurie gali išprovokuoti jo norą vėl vartoti psichoaktyviąsias medžiagas. Kai žmogus pradeda suprasti bendruomenės veiklos principus ir prisitaiko prie jų, kai išmoksta naudotis bendruomenės siūlomais pagalbos ir savipagalbos metodais ir kai atlieka savo „narkomaninės“ praeities analizę, bendruomenės susirinkimas svarsto jo prašymą suteikti jam daugiau atsakomybės, t.y. pervesti į antrąją reabilitacijos fazę.

 

Antroji fazė (4 mėn.) – ribotų kontaktų, kurios metu leidžiama trumpam palikti bendruomenę bei bendrauti su artimaisiais, tačiau prižiūrint vyresnių fazių bendruomenės nariams arba darbuotojams ir iš anksto tai aptarus su bendruomene. Šiuo metu bendruomenės gyventojas privalo imtis daugiau atsakomybės reikalaujančių pareigų – tai bendruomenės šeimininko pareigos, taip pat tam tikros konkrečios pareigos, kurios įpareigoja jį atsakyti už kurią nors ūkio dalį. Todėl bendruomenėje sudaromos kuo didesnės galimybės darbinei veiklai. Šios fazės metu žmogus atlieka pagrindinį savianalizės darbą – savo gyvenimo analizę, kurioje raštu išnagrinėja visus veiksnius, kurie padarė jį pažeidžiamą psichoaktyvioms medžiagoms.

 

Trečioji fazė (4 mėn.) – atsakomybės, kurios metu leidžiama savarankiškai išvykti iš bendruomenės prieš tai ją informavus. Gavus bendruomenės sutikimą, kas antrą savaitgalį galima išvykti namo. Šioje fazėje žmogus įvaldęs pagrindinius savipagalbos būdus, moka išvengti atkryčio ir todėl gali būti atsakingas už save. Jis gali prižiūrėti ir mokyti kitus bendruomenės narius, lydėti juos už bendruomenės ribų, taip pat užimti bendruomenės seniūno pareigas ir būti atsakingas už visą bendruomenę.

 

Ketvirtoji fazė – kontaktinė (socializacijos ir integracijos į visuomenę). Tai galutinis etapas, kurio metu priklausomas asmuo turi įgyti darbo įgūdžių, padedančių rasti savo vietą visuomenėje, prisiimti atsakomybę už save ir savo gyvenimą.

Projekto „Būk laisvas – nebūk priklausomas!“ (Nr. 07-004-P-0001) tikslas – teikti psichosocialinės reabilitacijos paslaugas asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, ir padėti reintegruotis į visuomenę ir (ar) darbo rinką bei joje išlikti.

Tikslinė grupė – nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomi asmenys ir jų šeimos nariai.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:

 • nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomų asmenų psichologinė ir socialinė reabilitacija, teikiant trumpalaikės socialinės globos paslaugas, kaip tai nustatyta Socialinių paslaugų katalogo 2 punkte;
 • reintegracijos veiklų organizavimas, siekiant skatinti asmens socialinio savarankiškumo ir darbingumo, profesinės kompetencijos ir pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimą ir didinimą;
 • mokymų, kvalifikacijos kėlimo ir supervizijų organizavimas darbuotojams, vykdantiems psichologinės ir socialinės reabilitacijos veiklą;
 • pagalbos teikimo nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomų asmenų šeimos nariams organizavimas;
 • pagalbos teikimo nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomiems asmenims viešinimo organizavimas.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.

Projekto partneriai – psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos (partnerių žemėlapis):

VšĮ „ALFA CENTRAS“

Viešoji įstaiga „ETERNA VITA“

VšĮ „Gabrielius“

Labdaros ir paramos fondas „Nugalėtojų akademija“

Labdaros ir paramos fondas „Prieglobstis“

Viešoji įstaiga „Pusiaukelis“

Viešoji įstaiga „Sugrįžimas“

VšĮ „Taikos kelias“

VšĮ „TC Laisva valia“

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

VšĮ „Vilties švyturys“

Projekto pradžia – 2023 m. kovo 27 d., veiklų įgyvendinimo pradžia – 2023 m. balandžio 1 d.  

Projekto trukmė – 60 mėn. 

Projekto apimtis – iki 2028 m. psichosocialinės reabilitacijos ir (ar) reintegracijos veiklose sudalyvaus 2079 asm., iš jų 45 proc., baigę dalyvauti veiklose, pradės mokytis, ieškoti darbo, pradės dirbti, įskaitant savarankišką darbą. 

Projekto finansavimo suma – 15 954 246,00 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Trumpai apie projektą:

Psichoaktyviųjų medžiagų (narkotikų, alkoholio ir kt.) vartojimas yra sudėtinga socialinė ir sveikatos problema tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Socialinių įgūdžių trūkumas, žemas išsilavinimas (ypač vyrų grupėje), didelis psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas, stigmatizavimas visuomenėje, nepakankamas dėmesys pažeidžiamų grupių psichikos sveikatai ir psichologinei gerovei, psichologinės socialinės reabilitacijos bei reintegracijos paslaugų priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmenims trūkumas lemia asmenų socialinę atskirtį. Asmenys, sergantys priklausomybe, dažnai neigia problemą ir ne visada linkę kreiptis pagalbos, nepakankama specialistų kompetencija atpažinti priklausomybes ir kt.

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas neigiamai veikia asmens fizinę, psichikos sveikatą, ugdymo, mokymosi pasiekimus, socialinius santykius ir gerovę, saugumą, neigiamai atsiliepia visų valstybės valdymo sričių pasiekimams ir darniam vystymuisi. Žalingas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas veikia ne tik patį asmenį, bet ir jo šeimos narius bei visuomenę. Nesprendžiant sveikatos, saugos ir gerovės klausimų, dėl neigiamų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pasekmių gali sumažėti darbo jėgos produktyvumas ir išaugti sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ir baudžiamosios teisenos kaštai. 

Priklausomybės ligomis sergančio asmens (jo šeimos) finansinės galimybės daugeliu atveju yra ribotos (asmuo nedalyvauja darbo rinkoje, neturi pajamų šaltinio, turi skolų ir pan.), taip pat socialiniai santykiai su šeimos nariais dažnai būna nutrūkę ar atšalę, o tai daro įtaką jo galimybėms kreiptis ir gauti reikiamas paslaugas.

Asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, būtina suteikti galimybę gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos ir reintegracijos paslaugas tam, kad jie galėtų sėkmingai integruotis į visuomenę. Nutraukus psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą sumažėja tokių asmenų socialinė atskirtis, gerėja jų sveikata, mažėja pavojus kitų žmonių saugumui, materialiniai nuostoliai dėl nusikalstamumo, nedarbo, eismo įvykių ir pan.

Mūsų partneriai

Individualus konsultavimas
Su psichologo ir socialinio darbuotojo pagalba klientai mokosi atpažinti savo problemas ir ieškoti jų sprendimų, vykdyti asmeninę sveikimo ir vystymosi programą. Siekiami asmeniniai pokyčiai: gebėjimas suvaldyti jausmus bei jų raišką, asmenybės tobulinimo ir savigarbos problemų įsisavinimas. Formuojama ir stiprinama motyvacija tolesnei reabilitacijai.
Socialinio darbo​
Naujai patekusio kliento socialinės būklės įvertinimas, individualaus socialinės reabilitacijos plano sudarymas ir įgyvendinimas, socialinių įgūdžių ugdymas bei sveiko gyvenimo būdo formavimas.
Psichologinės pagalbos
Kliento psichologinės būklės įvertinimas, individualus konsultavimas, motyvacijos stiprinimas, atkryčio bei krizių prevencijos užsiėmimai, mąstymo ir elgesio keitimas, šeimos narių konsultavimas.
Grupiniai užsiėmimai
Grupinių užsiėmimų metu bendruomenės nariai mokosi susitapatinti su liga, stebėti savo ir kitų būseną, mąstymą, elgesį ir jausmus, išreikšti juos, išsipasakoti ir paprašyti pagalbos bei paramos.
Užimtumo ir darbo terapijos
Darbo ir socialinių įgūdžių, padedančių savarankiškai gyventi, integruotis visuomenėje, apsispręsti ieškoti darbo, ugdymas.
Savarankiškas darbas sus savimi (autoterapija)
Bendruomenės nariai ugdo savianalizės įgūdžius: rašo dienoraštį apie savo mąstymo, elgsenos, emocinės būsenos, santykių su savimi ir kitais pokyčius.
Maitinimo ir laikino apgyvendinimo
Kiekvienam klientui užtikrinami privati erdvė bei maitinimas.
Socialinės kultūrinės
Laisvalaikio paslaugos, kurių metu vienijamas socialinis ir kultūrinis darbas.
Edukaciniai užsiėmimai priklausomybių tematika
Užsiėmimų metu bendruomenės nariai susipažįsta su priklausomybės ligomis ir jų dėsningumais, mokosi atpažinti atkryčio požymius bei kaip jo išvengti.
Darbas su kliento artimaisiais šeima
Klientui padedama palaikyti ar atkurti socialinius ryšius su jo šeimos nariais ar artimais giminaičiais, jei tai neprieštarauja asmens interesams. Šeimos nariai konsultuojami priklausomybių klausimais.
Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas
Formuojami socialiniai įgūdžiai, mokantis atsispirti poreikiui vartoti psichoaktyviąsias medžiagas, suvaldyti jausmus bei juos išreikšti, skatinamas asmeninis tobulėjimas ir savigarba, problemų įsisąmoninimas, santykių su šeima atstatymas ir konfliktų bei problemų šeimoje sprendimas.
Darbiniai užsiėmimai
Tikslas - pakeisti per psichoaktyvių medžiagų vartojimo laikotarpį   susiformavusį neigiamą priklausomo asmens požiūrį į darbą, padėti jam suformuoti darbinius įgūdžius bei pripratinti prie kasdieninio darbo. 
Dienotvarkės laikymosi ugdymas
Dienotvarkė padeda sveikstančiam asmeniui priprasti prie tvarkingo  ir sveiko gyvenimo būdo, ugdytis punktualumą ir atsakomybės jausmą.
Išvykos į namus
Tokių išvykų metu reabilituojami asmenys ruošiami integruotis į socialų gyvenimą ir atkurti santykius su savo šeimos nariais.
Click Here
Previous
Next

Projektai