Laikino apgyvendinimo

Maitinimo

Socialinės rūpybos

Užimtumo

Socialinės integracijos

Socialinių įgūdžių ugdymo

Motinystės įgūdžių ugdymo

Psichologinės pagalbos

Individualus konsultavimas

Individualūs/grupiniai užsiėmimai